Reklamace

Reklamace

Při nedodržení smluvních závazků ze strany Zhotovitele má Zákazník právo na reklamaci či odstoupení od smlouvy, musí se však prokázat platným daňovým dokladem.

Reklamace vyřizuje Zhotovitel bezodkladně, nejpozději však do 30 dní ode dne uplatnění reklamace.

V případě nespokojenosti s kvalitou zhotovení fotozakázky Zákazník zašle kompletní fotozakázku k posouzení Zhotoviteli, a pokud námitky budou shledány důvodnými, Zhotovitel provede opravu a odešle ji. Pokud Zhotovitel není schopen dodržet stanovení lhůty k přepracování (viz. termíny dodání jednotlivých produktů), je povinen Zákazníka informovat a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní fotozakázku k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena.

Vlastnosti zhotovené fotozakázky, které nemohou být předmětem reklamace

1. Odlišná barevnost každé jednotlivé zhotovené části fotozakázky, v případě, že Zákazníkovi je dle uzavřené smlouvy vyráběno více typů výrobků - vzhledem k různým podkladovým materiálům (různé druhy papíru, různé fotografické a tiskové techniky) nelze zaručit úplnou barevnou shodu mezi různými tiskovými materiály.

2. Snížená kvalita, daná nízkým rozlišením dodaných obrazových souborů (fotografií) Zákazníkem, nemůže být předmětem reklamace.